Naar de inhoud
Kies voor de zorg (Instroom B)

Informatie voor werkgevers

Wat moet je doen als werkgever? Waarvoor zorgt het Fonds Sociale Maribel?

Hoe werkt het opleidingsproject?

Met het opleidingsproject ‘Kies voor de zorg’ kan je als werkgever uit de openbare zorgsector nieuwe toekomstige zorgkundigen of verpleegkundigen aanwerven. De kandidaten doorlopen vooraf een traject van voorselectie, met een niveaubepaling en een motivatiepeiling.

Als werkgever kan je een arbeidsovereenkomst afsluiten met een geselecteerde kandidaat. Die kan dan een voltijdse opleiding tot zorg- of verpleegkundige volgen.

Tijdens de opleiding financiert het Fonds Sociale Maribel de loonkost van de werknemer in opleiding.

Wat moet je als werkgever doen?

Inschrijven als geïnteresseerde

Stuur de ingevulde engagementsverklaring .docx - Nieuw venster per e-mail naar maribel@rsz.fgov.be. Je wordt dan opgenomen in de lijst met geïnteresseerde werkgevers. Heb je vorig studiejaar al een engagementsverklaring ingediend? Dan hoef je geen nieuwe meer in te vullen. Heb je geen interesse meer om nog deel te nemen in een volgend schooljaar? Laat het weten via maribel@rsz.fgov.be.

Sollicitatiegesprek

Je bent akkoord om door een geselecteerde kandidaat gecontacteerd te worden voor een sollicitatiegesprek over een aanwerving binnen #kiesvoordezorg. Tijdens het sollicitatiegesprek beoordeel je de motivatie, autonomie en interesse van de kandidaat.

Arbeidsovereenkomst

Bij onderling akkoord geef je de geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, waarvan de ingangsdatum samenvalt met de eerste schooldag van de opleiding waarvoor de kandidaat werd geselecteerd.

Deze arbeidsovereenkomst bevat de volgende clausule: ’Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen over ontslag, is de werkgever er niet toe gehouden de ’werknemer in opleiding’ (cf. het project opleiding tot zorgkundige of verpleegkundige #kiesvoordezorg) aansluitend in dienst te houden als de werknemer zelf stopt met het project of als de werknemer niet slaagt voor de opleiding. Deze omstandigheden zijn voldoende reden om de overeenkomst te beëindigen met een wettelijke opzegtermijn.’

Verlof

De werknemer in opleiding krijgt een vrijstelling van prestaties tijdens het schooljaar zodat die zich volledig kan concentreren op de studies. Tijdens de zomervakantie neemt de werknemer het jaarlijks verlof op en de resterende tijd werkt die.

Als de werknemer een tweede zittijd moet afleggen, krijgt die voorrang om de dagen jaarlijks verlof op te nemen in augustus.

Attest

De werknemer in opleiding moet je na elk schooltrimester een attest van nauwgezetheid, en na elke afgewerkte module of studiejaar een bewijs van slagen of niet-slagen, bezorgen. Jij stuurt alles door naar het Fonds Sociale Maribel.

Loon

De werknemer in opleiding heeft recht op alle loon- en arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn. Tijdens de volledige opleidingsduur betaal je de werknemer volgens de loonschalen gelijkwaardig aan:

  • het IFIC-barema van categorie 10 (voor de opleiding zorgkunde)
  • het IFIC-barema van categorie 10 tijdens het eerste studiejaar, en categorie 11 vanaf het tweede studiejaar (voor de opleiding verpleegkunde)

De werknemer heeft ook recht op de voordelen die van toepassing zijn. Het gaat hier om de eindejaarstoelage, het vakantiegeld, de vergoeding woon- werkverkeer, alle sociale voordelen, zoals maaltijdcheques, verzekering bijkomend pensioen, enzovoort.

Tijdens de opleiding heeft de werknemer geen recht op vergoedingen voor onregelmatige prestaties noch op vergoedingen voor zaterdagwerk, zondagwerk of werk op feestdagen.

Elke geselecteerde kandidaat die een opleiding start in het opleidingsproject tot zorgkundige of verpleegkundige Instroom B, ontvangt in het eerste schooljaar éénmalig een studiebeurs als forfaitaire tussenkomst in de schoolkosten (inschrijvingsgeld, materiaal, studieboeken, …). Jij betaalt de schoolkosten terug met een maximum van 1.200 euro.

Na de opleiding

Je verbindt je ertoe de werknemer die de opleiding succesvol heeft doorlopen, tewerk te stellen als zorgkundige of verpleegkundige en te betalen conform de loonschaal die van toepassing is voor de functie die wordt uitgeoefend.

De studiejaren van het opleidingsproject tot zorgkundige of verpleegkundige #kiesvoordezorg tellen mee voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit van de loonschaal die van toepassing is op de uitgeoefende functie.

Financiering voor werkgevers

Dit project is mogelijk gemaakt met middelen uit het zorgpersoneelsfonds die de federale overheid ter beschikking stelt van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector.

Het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector financiert de loonkost van de werknemer in opleiding gedurende de hele opleidingsduur.

Voor werknemers die een opleiding tot zorgkundige volgen, wordt de maximale jaarlijkse loonkostsubsidie per werknemer in opleiding vastgelegd op 46.156,32 euro.

Voor werknemers die een opleiding tot verpleegkundige volgen, wordt de maximale jaarlijkse loonkostsubsidie per werknemer in opleiding als volgt vastgelegd :

Anciënniteit Maximale subsidie
0 47.079,44 euro
1 49.955,43 euro
2 50.925,88 euro
3 51.840,99 euro
Vermelde bedragen van toepassing vanaf 1/12/2023. De bedragen worden geïndexeerd.

Het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector financiert ook de studiebeurs van maximaal 1.200 euro (brutobedrag). Jij betaalt die aan de werknemer in opleiding in het eerste jaar van de opleiding en op basis van bewijsstukken. Vraag de terugbetaling aan bij het Fonds met het formulier Terugbetaling studiekosten .doc - Nieuw venster .

De voorwaarden voor de werknemer en de werkgever in de openbare sector staan in het protocolakkoord dat op 24/02/2022 werd goedgekeurd .pdf - Nieuw venster door Comité A (het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten).

Terug naar boven